Πνευματικά Προϊόντα

 

Συντονιστής ΙΟ1: University of Cologne

Περιγραφή: 
Το συγκεκριμένο intellectual output (ΙΟ) εστιάζει στην ανάλυση και περαιτέρω ανάπτυξη των κριτηρίων που καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σύμφωνα με τα οποία θα εφαρμοστεί μια μέθοδος που θα δώσει λύσεις για τους πρόσφυγες στον δρόμο προς την ένταξή τους στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.  Κύριος στόχος των δραστηριοτήτων του ΙΟ1 είναι να προσφέρει μια ανθρωπιστική και ρεαλιστική πορεία για την ένταξη των προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Περισσότερο συγκεκριμένα στοχεύει στην υποστήριξη των πανεπιστημιακών διοικήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου με τη σειρά τους να υποστηρίξουν τους φοιτητές πρόσφυγες καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και πιθανότητες επιτυχούς ενσωμάτωσης στην ανώτατη εκπαίδευση ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής τους.

Στόχοι:

 • Ορθότερη προετοιμασία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην υποστήριξη ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ανώτατη εκπαίδευση. 
 • Υποστήριξη στη διοίκηση των Πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συζήτησης των κοινών προβλημάτων σε σχέση με την ένταξη των προσφύγων φοιτητών.   
 • Προετοιμασία και επιτυχής ενσωμάτωση των προσφύγων φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Παραδοτέα:

 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών σε θέματα γλωσσικής προετοιμασίας για πρόσφυγες φοιτητές.
 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών σε θέματα κριτηρίων εισαγωγής προσφύγων φοιτητών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση και υποστήριξη των προσφύγων φοιτητών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Attachment Size
PDF iconIO1 Publication Accessing Higher Education in Europe: Challenges for Refugee Students & Strategies to Overcome Them 3.99 MB

 

Συντονιστής ΙΟ2: University of Cologne 

Περιγραφή: 
Το IO2 εστιάζει στους πρόσφυγες φοιτητές που επιτυχώς έχουν γίνει δεκτοί σε κάποιο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.  Τέτοιες ομάδες φοιτητών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις κατά την πορεία τους σε μια ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή δομή λόγων γλωσσικών προβλημάτων, οικονομικών εμποδίων, πολιτιστικών διαφορών και ούτω καθεξής.  Κύριος στόχος του ΙΟ2 είναι να παρέχει συνεχή υποστήριξη στους πρόσφυγες φοιτητές στη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.  Περισσότερο συγκεκριμένα στοχεύει στο να περιορίσει τα πιθανά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών λόγω της έλλειψης ακαδημαϊκής και μη υποστήριξης, να χτίσει γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων και να διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη καθώς και να παρέχει μια ορατή δομή την οποία οι πρόσφυγες φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όταν έχουν ανάγκη από υποστήριξη.

Στόχοι:

 • Ορθή προετοιμασία για τη συνεχή υποστήριξη των προσφύγων φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Αποφυγή πιθανών ποσοστών εκγατάλειψης των σπουδών από τους πρόσφυγες εξ' αιτίας της μη επαρκούς σχετικής υποστήριξης. 
 • Γεφυροποίηση των κοινοτητών Ευρωπαϊων και προσφύγων φοιτητών για την ευκολότερη κοινωνική ένταξη των τελευταίων. 
 • Παροχή ενός απλού και προσβάσιμου δικτύου το οποίο θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στους πρόσφυγες φοιτητές. 

Παραδοτέα:

 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών σχετικά με την ακαδημαϊκή υποστήριη των προσφύγων φοιτητών.
 • Ψηφιακό/ηλεκτρονικό εγχειρίδιο συμβουλών/προτάσεων για την υποστήριξη των προσφύγων φοιτητών σχετικά με την οικονομική τους υποστήριξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Attachment Size
PDF iconΙΟ2 Publication: Beyond Access:Supporting Refugee Students for Academic Success in HEIs in Europe 6.36 MB

 

Συντονιστής ΙΟ3: VU Amsterdam

Περιγραφή:
Το ΙΟ3 εστιάζει στους πρόσφυγες ακαδημαϊκούς που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.  Εκτός από τους πρόσφυγες φοιτητές υπάρχουν και οι αυτοί που είχαν ήδη ξεκινήσει μια ακαδημαϊκή καριέρα, ασχολήθηκαν με την ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία.  Το ΙΟ3 εξετάζει τις πανεπιστημιακές δομές και τα συστήματα υποστήριξης των ακαδημαϊκών έτσι ώστε να προσδιορίσει και να βελτιώσει του ενδεχόμενους πρόσφυγες ακαδημαϊκούς που θα θελήσουν να ενταχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση των χωρών υποδοχής τους.  Στόχος του συγκεκριμένου πνεματικού παραδοτέου είναι να παρέχει υποστήριξη στους πρόσφυγες ακαδημαϊκούς κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής διαμονής τους και να διευκολύνει στο μέγιστο τις προσπάθειες ενσωμάτωσής τους στην ακαδημαϊκή/πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στόχοι:

 • Ορθότερη προετοιμασία των Ανώτατων Ιδρυμάτων για την παροχή υποστήριξης των προσφύγων ακαδημαϊκών καιά την παραμονή τους στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Οι εταίροι καθώς και άλλα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα προετοιμαστούν κατάλληλα και για την κοινωνική ενσωμάτωση τον προσφύγων ακαδημαϊκών.

Παραδοτέα:

 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση των προσφύγων ακαδημαϊκών στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Attachment Size
PDF iconIO3 Publication: Institutional Support for Refugee Scholars in Higher Education 4.76 MB

 

Συντονιστής ΙΟ4: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή:

Το ΙΟ4 βασίζεται σε θεμελιώδεις παράγοντες της ψυχοκοινωνικής ένταξης των προσφύγων σε άμεση συνάρτηση με την ακαδημαϊκή τους ένταξη.  Η αίσθηση του ανήκειν, της αυτό-αξίας, της ευημερίας, της εμπιστοσύνης προς τους άλλους, της πρόσβασης σε ευκαιρίες, η φυσική και οικονομική ασφάλεια, και ούτω καθεξής είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους στις οποίες εστιάζει το συγκεκριμένο ΙΟ.  Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών και της δημιουργίας οδηγού καλών πρακτικών. Κατά συνέπεια, κύριος στόχος του IO4 είναι η ανάπτυξη κατάλληλου υλικού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές που θα ασχοληθούν με την ψυχοκοινωνική στήριξη των προσφύγων.  Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια συμμετοχική μεθοδολογία η οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη και τη συμμετοχή των βασικών κοινωνικών φορέων όπως: εκπρόσωπους προσφύγων, κοινότητες προσφύγων και μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Στόχοι:  

 • Δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων και οδηγών ορθών πρακτικών για εκπαιδευτές σχετικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων και οδηγών καλών πρακτικών για την ένταξη των προσφύγων καθώς και την κοινωνική συνοχή τους.

Παραδοτέα:

 • Ψηφιακό/ηλεκτρονικό μάθημα και οδηγός καλών πρακτικών για τους εκπαιδευτές εκπαιδευτών που αφορά στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων. 
 • Ψηφιακό/ηλεκτρονικό μάθημα και οδηγός καλών πρακτικών που αφορά σε μαθήματα για την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση των προσφύγων. 
Attachment Size
PDF iconΙΟ4: Psychosocial Support-Digital Online Educational Module 1.27 MB
PDF iconΙΟ4: Psychosocial Support-Monitoring recommendations/guidelines 1.08 MB
PDF iconΙΟ4: Psychosocial support Sports Program-Digital Online Module 2.82 MB
PDF iconΙΟ4: Psychosocial support Sports Program-Monitoring recommendations/guidelines 0.57 MB
PDF iconΙΟ4: Psychosocial support Sports Program-additional theoretical background 2.83 MB

 

Συντονιστής ΙΟ5: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή:

Το ΙΟ5 εστιάζει στην νομική υποστήριξη καθώς και σε αυτή της υγείας.  Η τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη που προέκυψε με τη μαζική ροή των αιτούντων άσυλο και μεταναστών δημιούργησε την ανάγκη για την προστασία των προσφύγων που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Διεθνές Δίκαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσφύγων μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μπορεί ακόμη και να είναι εντελώς άγνωστα σε αυτούς, ή σε άτομα, ομάδες και οργανισμών που ασχολούνται με την υποστήριξη συνηγορίας και front-line υπηρεσίες για λογαριασμό τους.  Σε αυτό το πλαίσιο οι στόχοι του ΙΟ5 είναι οι εξής: να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία, προκειμένου να κατανοήσουν το σχετικό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, να κατανοηθούν από τους εκπαιδευόμενους τα υφιστάμενα νομικά προβλήματα, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες  και τις οικογένειές τους με τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες στη χώρα υποδοχής, να κατανοηθούν από τους εκπαιδευόμενους τα υφιστάμενα δικαιώματα στην υγεία σε σχέση με τους πρόσφυγες, καθώς και να αποσαφηνιστούν οι διαθέσιμες υπηρεσίες προς αυτούς στις χώρες υποδοχής (π.χ. πρόσβαση σε νοσοκομεία, κλπ.), και τέλος να συντονιστεί μια ολιστική εκπαίδευσης προς τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και υποστήριξης για την υγεία των μεταναστών στα κέντρα υποδοχής.

Στόχοι:

 • Νομική κατάρτιση σχετικά με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο που απευθύνεται σε άτομα και οργανισμούς (κυβερνητικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε τοπικές) που εμπλέκονται στην υποδοχή μεταναστών/αιτούντων άσυλο.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης/υποστήριξης προς τους πρόσφυγες/μετανάστες στις χώρες υποδοχής.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών σχετικά με την ασφάλιση υγείας και την κοινωνική προστασία των προσφύγων/μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

Παραδοτέα:

 • Ψηφιακό/ηλεκτρονικό μάθημα που απευθύνεται στους εκπαιδευτές εκείνους που θα κληθούν να εκπαιδεύσουν στελέχη για την προχή νομικής και ιατρικής υποστήριξης προς τους πρόσφυγες. 
 • Ψηφιακός/ηλεκτρονικόςοδηγός καλών πρακτικών για την υποστήριξη των προσφύγων σε θέματα δικαίου και υγείας.

 

 

 Τα αποτελέσματα για το ΙΟ5 είναι διαθέσιμα στη σελίδα http://sucre.auth.gr/el/outputs/results/IO5