Επιμορφωτική και Ενημερωτική Εκδήλωση (Multiplier Event) του προγ/τος SUCRE, 15-18 Μαρτίου 2018

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή Επιμορφωτικής Εκδήλωσης με θέμα: "Πρακτικές στήριξης και ένταξης των προσφύγων" στο πλαίσιο του προγράμματος Supporting University Community pathways for REfugees-migrants (S.U.C.R.E.)., στις 15-18 Μαρτίου 2018, στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα S.U.C.RE. (sucre.auth.gr) εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην επαρκή ενημέρωσή τους σε θέματα υγείας και δικαίου κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμάσει και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς. Το Πρόγραμμα S.U.C.RE. χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ)  μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συντονιστή το ΑΠΘ και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees). 

Σκοπός της επιμορφωτικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος που αφορά μια αρχική αποτίμηση των διαδικασιών ένταξης νέων προσφύγων στο Πανεπιστήμιο με κεντρικούς άξονες το δίκαιο, την υγεία και την ψυχοκοινωνική στήριξη.

Η συμμετοχή στην Επιμορφωτική Εκδήλωση είναι δωρεάν, είναι απαραίτητη, όμως, η δήλωση συμμετοχής, δεδομένου ότι τα Εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα αρχεία παρακάτω καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ:

https://www.auth.gr/news/anouncements/25121?utm_source=dlvr.it&utm_mediu...